In trang này
Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW và 5 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
(Đài Từ Liêm) Sáng ngày 09/11, Huyện uỷ Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và 5 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

(Đài Từ Liêm) Sáng ngày 09/11, Huyện uỷ Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và 5 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tới dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ. Về phía huyện có các đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND, Phan Lan Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí báo cáo viên, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ các khối đơn vị, doanh nghiệp, trường học; cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW và chỉ thị số 17-CT/TW.

 

 

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 06/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”, huyện Từ Liêm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy và các ban ngành có liên quan; các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với công tác sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử đảng, từ đó đã triển khai thực hiện một cách chủ động, nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả. Công tác sưu tầm, biên soạn các ấn phẩm lịch sử được tiến hành bài bản, đúng quy trình, đảm bảo về chất lượng. Huyện ủy và nhiều cấp ủy cơ sở đã chú trọng việc mời các cộng tác viên có trình độ chuyên môn tham gia biên soạn; trong quá trình triển khai biên soạn đã thực hiện tốt quy trình sưu tầm, xác minh tư liệu, viết bản thảo, tổ chức hội thảo nhiều lần; các bản thảo đều được Ban Tuyên giáo Thành ủy thẩm định trước khi xuất bản. Nhiều ấn phẩm có nội dung phong phú, hình thức đẹp đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón đọc và được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân qua hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn. Qua đó đã phát huy tích cực hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong 5 năm (2007-2012), dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, các cấp ủy Đảng, hệ thống Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng tổ chức hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng trong đảng bộ huyện đã hoạt động đúng mục đích, đúng định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của các cấp ủy Đảng, vừa là diễn đàn của nhân dân, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; cổ vũ phong trào cách mạng; phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; biểu dương thành quả công cuộc đổi mới của Đảng và những thành tựu đạt được của huyện; góp phần quan trọng nâng cao sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tích cực đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Huyện uỷ Từ Liêm đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương. 8 tập thể và 13 cá nhân đã được khen thưởng trong việc thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

 

Tin Diệu Hằng - Ảnh tư liệu